غر زدن کودک

هنگام غر زدن کودکان چه کار کنیم؟

هنگام غر زدن کودکان چه کار کنیم؟
10:15 - 1400/10/23

عدم توجه مثبت یا منفی به کودکان، هنگام غر زدن و گریه کردن آنها موجب کاهش آن رفتار خواهد شد.

تشخیص دقیق

12:35 - 1400/03/18

اگر نیاز اساسی کودک فراهم شود، بهانه‌گیری‌هایش هم تمام می‌شود. دراین‌بین والدینی موفق هستند که توان تشخیص نیاز اساسی فرزند را داشته باشند.