فرار از روزه

روزه
مسافرت در ماه رمضان 09:56 - 1400/02/03

- مشهور مراجع مسافرت كردن در ماه رمضان - هر چند به عنوان فرار از روزه باشد - اشكال ندارد.

رمضان
روزه داری و مشاغل سخت در ماه رمضان 12:01 - 1397/02/24

- مسافرت برای فرار از گرفتن روزه اشکالی ندارد.

مسافرت برای فرار از روزه 12:15 - 1395/03/18

251- با سلام

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.