فرهنگ رومی

تمدن وحشی غرب

17:23 - 1401/12/18

تمدن و فرهنگ غرب وارث خشونت و وحشی‌گری تمدن روم باستان است. این وحشی‌گری به صورت بارز در رفتار متجاوزگرانه سردمداران کشورهای ظالم غربی قابل مشاهده است .