قلب قرآن

قلب قرآن کدام سوره است

قلب قرآن کدام سوره است
12:54 - 1401/09/03

اگر قرآن مجيد را به موجود زنده‌اى تشبيه كنيم، سوره يس قلب قرآن خواهد بود، زيرا حياتى‌ترين و مهم‌ترين مسايل اسلام يعنى توحيد، نبوت و معاد در اين سوره آمده است.