مبارزه با استکبار جهانی

پوستر | میدان رزم اصلی

09:26 - 1401/09/10

سخن‌نگاشت | میدان رزم اصلی.

عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد

اتحادشیعه وسنی در مبارزه با تروریسم
16:19 - 1395/09/20

-اتحاد ایجاد شده در میان بعضی از کشورهای مسلمان، در مبارزه با تروریسم می تواند نقطه‌ی عطفی برای ایجاد تحول در کشورهای اسلامی بوده و بر اساس این فرصت، از اختلافات مذهبی که از نیرنگهای دشمن در ایجاد فاصله میان کشورهای اسلامی است، دوری کنند. لذا کشورهای اسلامی می توانند با ایجاد اتحاد نتایجی مانند مبارزه با استکبار جهانی و اقتصاد اسلامی در میان خود بوجود آورند.