مخالفت علم با دین

تعارض یا مکمل بودن دین اسلام و علم

تعارض دین اسلام و علم
08:13 - 1401/02/24

از دیدگاه متفکران اسلامی، دین می تواند به علم کمک کند و علم هم می تواند در فهم دین تأثیرگذار باشد و فهم ما را در مواردی تصحیح کند.