مدیریت اینترنت

کنترل اینترنت در خانه

کنترل استفاده نوجوان از اینترنت
09:08 - 1400/10/19

چکیده:

مدیریت صحیح استفاده از اینترنت برای کودکان

14:02 - 1400/08/22

- قبل از اینکه فرزندان، استفاده از فضای مجازی را به صورت مستقل مدیریت کنند، از همان کودکی باید مدیریت صحیح را به آنها آموزش داد.