مسجد

حکم فروش مصالح ساختمانی مسجد

حکم فروش مصالح ساختمانی مسجد
09:36 - 1395/09/22

-  در صورت خرابی مسجد، درب و پنجره تعمیر و در آن مسجد یا مسجد دیگر استفاده گردد و اگر قابل استفاده نبود، فروخته شده و پول آن صرف تعمیر همان مسجد یا مسجد دیگر شود.

حکم نجس کردن فرش مسجد

حکم نجس کردن فرش مسجد
15:34 - 1395/09/21

نجس کردن فرش مسجد - اگر عمدی باشد - حرام است.

نجس کردن مسجد

نمایی از مسجد سنتی
06:29 - 1395/09/21

- نجس کردن زمین، سقف، بام و قسمت داخلی دیوار مسجد - اگر عمدی باشد - حرام است.

حکم استفاده از آب مسجد

حکم استفاده از آب مسجد
09:31 - 1395/09/20

- کسی که نمی خواهد در مسجدی نماز بخواند اگر نداند حوض یا وضوخانه آن را برای همه مردم وقف کرده اند یا برای کسانی که در آنجا نماز می خوانند؛ نمی تواند از حوض یا وضوخانه آن مسجد استفاده کند.

موسیقی در مسجد

موسیقی در مسجد
08:39 - 1395/09/20

- چنانچه پخش موسیقی در مسجد مناسب جایگاه و احترام مسجد نباشد، حرام است.

مجالس شادی در مسجد

مجالس شادی در مسجد
23:49 - 1395/09/18

- آیت الله خامنه ای: برپا کردن مجالس عروسی در مساجد، مخالف جایگاه اسلامی مسجد است و جایز نیست.

حکم استفاده از مصالح و فروش لوازم مسجد

حکم استفاده از مصالح مسجد و فروش لوازم داخل مسجد
09:23 - 1395/09/18

- بردن مصالح ساختمانی از مسجد، جایز نیست و قرآن و کتب مسجد نیز تا موقعی که قابل استفاده است، فروش و تبدیل آن جایز نیست.

حکم بیرون بردن لوازم مسجد

حکم بیرون بردن لوازم مسجد
09:03 - 1395/09/18

- لوازم مسجد اگر برای استفاده در مسجد وقف شده، بیرون بردنشان جایز نیست.

حکم فروش اجناس فاسد شدنی مسجد

حکم فروش اجناس فاسد شدنی مسجد
09:02 - 1395/09/18

- اگر امکان استفاه از عین اجناسی مانند قند و چای اضافه مسجدی در مساجد دیگر و یا در وقت دیگر فراهم باشد، بر فروش آن ها ترجیح دارد.

کف زدن در مسجد

کف زدن در مسجد
11:03 - 1395/09/17

- آیت الله خامنه ای: بهتر است مراسمی که در مساجد و حسینیه ها و نمازخانه ها برگزار می شود به ذکر صلوات و تکبیر معطر گردد تا انسان به ثواب آنها برسد.

حکم ورود غیر مسلمان به مسجد

حکم ورود غیر مسلمان به مسجد
10:03 - 1395/09/17

- ورود غیر مسلمانان به مسجد اگر موجب نجس شدن یا هتک حرمت و بی احترامی به مسجد شود، جایز نیست.

مکروهات مسجد

مکروهات مسجد
18:25 - 1395/09/16

- برخی کارها مانند خوابیدن در مسجد، سخن گفتن از امور دنیوی و ... در مسجد مکروه است.

صفحه‌ها