مضرات تکنولوژی

ماشین خودکشی غرب

ماشین خودکشی غرب
10:08 - 1400/10/23

با این که بسیاری بر این باور بودند که پیشرفت علوم و تکنولوژی می تواند انسان را

تکنولوژی؛ قاتل خاموش!

تکنولوژی
20:28 - 1400/03/11

بدون تردید فناوری و تکنولوژی باعث آسان شدن هر چه بیشتر زندگی انسان شده است، اما این مسئله باعث نمی‌شود که آسیب‌های تکنولوژی را بر جنبه‌های انسانی را نادیده بگیریم.