معنویت انقلاب

انقلاب اسلامی یا انقلاب الهی؟

انقلاب و معنویت
10:54 - 1401/11/12

برخی اسلامی بودن انقلاب را انکار می‌کنند و آن را صرف یک حرکت معنوی، ولی غیر اسلامی می‌نامند، این تحلیل غلط، ناشی از عدم درک حقایق تاریخی، اراده و خواست مردم و نیز گرایش به مدرنیته بودن است.