مهربانی کردن

اینطوری باش

اینطوری باش
09:40 - 1400/09/04

به همه "خوبی" کن

آنکه فهمید همیشه در کنارت و به یادت خواهد بود

و آنکه نفهمید روزی دلش برای تمام خوبی هایت "تنگ" می شود....

مهربانی به همین سادگی

حال خوب من و مهربانی کردن به همین سادگی
10:32 - 1400/08/08

- یه بانوی مهربان، روکش صندلی اتوبوس رو رفو کرده! چقدر این کار، عاشقانه، خالصانه و امیدبخشه! توی این روزهایی که همه سختیهاشو می چشیم.