مکروهات حائض

رفع کراهت قرائت قرآن برای زن حائض در صورت تعویض دستمال و گرفتن وضو 12:49 - 1398/05/09

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ خواندن قرآن برای زن حائض برای غیر از آیات سجده اشکال ندارد.

حکم قرائت قرآن در روزهایی که زن عادت ماهیانه است چیست؟ 12:59 - 1396/06/29

خواندن قرآن غیر از سوره هایی که سجده واجب دارد، اشکال ندارد. ولی بیش از هفت آیه برای زن حائض و شخص جنب کراهت دارد و خواندن سورهایی که سجده دارد. حتی خواندن یک حرف از این سوره ها حرام است.

امور مکروه برای حائض 08:15 - 1396/04/21

-خواندن قرآن، همراه داشتن آن، رساندن جایی از بدن به حواشی قرآن، خضاب بستن به حنا و مانند آن، بر حائض مکروه است. 

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.