نازیسم

عدم تنافی قداست اعتقادات با مدارا و اخلاق

قداست اعتقاد
09:54 - 1402/03/18

جزمی بودن برخی اعتقادات اسلامی و نگاه قدسی مسلمین به آموزه‌های اساسی دین، به‌معنای بسته بودن باب تحقیق و گفت‌وگو نیست. با رعایت ادب و اخلاق می‌توان شبهات مختلف اعتقادی را مطرح کرد و درباره آن‌ها تفکر و تحقیق نمود.

آمریکا؛ نماد هیتلریسم جدید

هیتلریسم جدید، آمریکا.
23:59 - 1394/02/18

چکیده: نازیسم و هیتلریسم خصوصیات و ویژگی هایی دارند که در عصر کنونی می توان مصداق بارز نئونازی و هیتلریسم جدید را در سیاست ها و رفتارهای دولت آمریکا دید.