نظام سرمایه داری

مروری بر معضلات فاجعه‌بار نظام سرمایه‌داری

نظام سرمایه داری
07:59 - 1401/02/24

امروز دولت سیزدهم در راستای تقویت اقتصاد ملی، دست روی ریشه فساد و گرانی یعنی ارز 4200 در راستای اصلاح هدفمندی یارانه‌ها گذاشته است تا بلکه اثرات سم مهلک  ارز 4200 از کشور رخت ببندد.

ماهیت قیام صاحب زنج و پیامدهای آن

قیام صاحب زنج
13:45 - 1401/01/29

قیام صاحب زنج، یکی از قیام‌های عصر عباسیان است که با هدف دفاع از حقوق اجتماعی و اقتصادی بردگان شکل گرفت.

حرف خدا برای کودکان « پول کم و خرید زیاد»

13:56 - 1400/08/23

حرف خدا برای کودکان « پول کم و خرید زیاد»،حرف خدا برای کودکان « پول کم و خرید زیاد»،حرف خدا برای کودکان « پول کم و خرید زیاد»