نظم جهانی

چالش هژمونی آمریکا حاصل نظم جدید جهانی

پایان هژمونی نظام سلطه
07:55 - 1401/02/24

شرایط کنونی نظام بین‌الملل، عمیقاً به مرحله بلوغ برخی قدرت‌های بزرگ و ورود آنها به تعارض با قدرت هژمون شباهت دارد، تا جایی‌که اساساً انتساب «هژمون» به آمریکا را دچار چالش کرده است.