نعمت‌های الهی

ویژگی‌های انسان با «کرامت»

ویژه‌گی‌های انسان باکرامت
09:05 - 1402/03/08

انسان کریم، دارای خصوصیاتی همچون وفای به عهد، گذشت، آسان‌گیری و... است که در انسان‌های عادی کمتر مشاهده می‌شود.