نماز خوابیده

نماز
کیفیت نماز احتیاط در نماز نشسته و خوابیده 11:12 - 1396/01/02 بازدید: 1315

- به نظر آیت الله خامنه ای،‌ کسی که خوابیده نماز می خواند برای به جا آوردن یک رکعت نماز احتیاط، باید دو رکعت نماز احتیاط به صورت خوابیده بخواند.

حکم رعایت قبله در نماز خوابیده
حکم رعایت قبله در نماز خوابیده 08:46 - 1395/05/06 بازدید: 5718

چکیده: جهـت قبلـه بـرای کسـی که بـه صـورت خوابیده نماز مـی خواند، بـا توجـه بـه توانایی فرد، بـه بترتیب زیر اسـت...

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.