نماز نفل

نماز نفل در آخرین جمعه ماه رمضان

نماز نفل در آخرین جمعه ماه رمضان
09:01 - 1401/02/07

بررسی یک باور نادرست ۴ رکعت نماز به جای تمام نمازهای قضا شده!
آیا به راستی در روایات از نمازی برای جبران نمازهای قضا در آخرین جمعه ماه مبارک سخن به میان آمده است؟ به نظر می‌رسد این حرف به منظور تخریب باورها و ادا نشدن تکالیف مکلفان منتشر شده است.