هوش هیجانی

هوش هیجانی

10:15 - 1400/09/20

- شاید IQ بالا بهتون کمک کنه نمرات عالی کسب کنید، اما توی محیط کار و زندگی، اون قدری به کارتون نمیاد. چیزی که توی دنیای امروز برای موفقیت واقعا به کارتون میاد EQ بالا یا هوش هیجانی است!

هوش هیجانی

هوش هیجانی 13:23 - 1400/09/15

هوش هیجانی

5 مهارتی که به تقویت هوش هیجانی کمک میکنه

5 مهارتی که به تقویت هوش هیجانی کمک میکنه 13:39 - 1400/09/13

 5 مهارت مهم که به تقویت هوش هیجانی کمک میکنه:

هوش هیجانی

اولین قدم برای افزایش هوش هیجانی چیست 13:25 - 1400/09/13

شاید IQ بالا بهتون کمک کنه نمرات عالی کسب کنید، اما توی محیط کار و زندگی، اون قدری به کارتون نمیا

هوش هیجانی چیست

تعریف هوش هیجانی
07:29 - 1400/08/27

تعریف و توضیحاتی پیرامون هوش هیجانی

اهمیت هوش هیجانی

هوش هیجانی
08:08 - 1400/08/20

اهمیت هوش هیجانی و معرفی انواع هیجانات اصلی