یو ترن

یک قرن دشمنی با ایران

فهرست دشمنی های آمریکا با ایران,دلیل دشمنی آمریکا با ایران
12:05 - 1401/02/21

تحریم ایران توسط قدرت‌های بزرگ غربی موضوع بدیعی نیست، با نگاهی به سده‌ی اخیر می‌توان نمونه‌های این مدعا را به راحتی مشاهده کرد.