سید صادق میرمحمدی

تصویر سید صادق میرمحمدی

مطالب ارسالی

14 خرد، 1400    0
در مکتب ما سنگر و صندوق یکی هست
14 خرد، 1400    0
ملت شایعه پذیر بازیچه دست دشمن خواهد شد اگرچه رهبرش علی و فرمانده اش مالک اشتر باشد.
13 خرد، 1400    0
ریشه مشکلات کشور تحریم ها نیست بلکه ضعف تولید است 
12 خرد، 1400    0
یکی از کارهای دشمن این است که طرفداران نامزدها را به جان هم بیندازند.
12 خرد، 1400    0
نا توانی ها و کم کاری های مسئولین را نباید پای نظام گذاشت.
12 خرد، 1400    0
رای ندادن خودش یک انتخاب است؛ انتخابِ اینکه دیگران برای ما تصمیم بگیرند.
12 خرد، 1400    0
یکی از مشکلات کشور ما وجود افراد ساده لوح است.
12 خرد، 1400    0
دلسرد کردن مردم  در انتخابات کار غلطی است

صفحه‌ها

آمار مطالب

مطالب ارسالی: 275