لباس زیبا...

10:52 - 1402/08/30

-حجاب برای زن به معنای ذلت نیست،بلکه به معنای عصمت وحفظ زن است ونه فقط عصمت وحفظ زن،بلکه عصمت وحفاظت زن ومردهردوست.

مردم ماچادرراانتخاب کرده اند،البته ماهیچ وقت نگفتیم حتماچادرباشدوغیرچادرنباشد،گفتیم چادربهترازحجاب های دیگراست.ولی زنان مامی خواهندحجاب خودشان راحفظ کنند،چادررادوست دارند.چادر،لباس ملی ماست.چادر،پیش ازآنکه یک حجاب اسلامی باشد ،یک حجاب ایرانی است.مال مردم ماوحجاب ملی ماست.آنهاباچه چیزبیشترزن مسلمان ایرانی دشمن اند،باحجاب او.چون فرهنگ آنهااین راقبول ندارد.اروپایی هااینطورند،آنهامی گویندهرچه راکه مامی فهمیده ایم،دنیابایدازماتفلیدکند!مایلندکه جاهلیت خودشان رابرمعرفت عالم غلبه کنند.آنهامیخواهند زن به سبک اروپایی هارادرجامعه رواج بدهند؛که عبارت است ازسبک مدومصرف آرایش درانظارعموم وملعبه قراردادن مسائل جنسی بین دوجنس؛می خواهنداین چیزهاروبه وسیله یک زن رواج دهند.هرجابااین هدف گیری های غربی مخالفت شود،فریادشان بلندمی شود!این هاکم طاقت هم هستند!همین مدعیان غربی،کمترین مخالفتی رابامبانی پذرفته ی خودشان قبول نمی کنند.به نظرمابحث هایی که درموردپوشش زن می شود،بحث های خوبی است که انجام می گیرد؛منتهابایدتوجه کنیدکه هیچ بحثی دراین زمینه های مربوطه به پوشش زن،ازحجوم تبلیغاتی غرب متاثرنباشد،اگرمتاثرازآن شد،خراب خواهدشدمثلابیاییم باخودمان فکرکنیم که حجاب داشته باشیم،اماچادرنباشد،این فکرغلطی است.نه اینکه بخواهم بگویم چادر،نوع منحصراست؛نه،من میگویم چادربهترین نوع حجاب است.یک نشانه ملی ماست.هیچ اشکالی هم ندارد،هیچ منافاتی باهیچ نوع تحرکی برای زن ندارد.اگرواقعابنای تحرک وکاراجتماعی وکارسیاسی وکارفکری باشد،لباس رسمی زن می تواندچادرباشد.وهمان طورکه عرض کردم چادربهترین نوع حجاب است.                                   منابع؛بیانات مقام معظم رهبری دردیدارگروهی ازخواهران پرستاربه مناسبت ولادت حضرت زینب(س)۱۳۷۳/۷/۲۰

 

اماچادرنزدماایرانی هاکه زن های ماازقدیم داشتند،بهترین نوع حجاب است،بدون چادرهم حجاب ممکن است،حجاب به معنای پوشیدن سالم است،نه پوشیدنی که ازنپوشیدن بدتراست.به تعبییرروایات،پوشیده عریان که درعین پوشیدگی،مثل انسان برهنه وعریان است.

کلمات کلیدی: 

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز:
  • آدرس صفحات وب و آدرس‌های پست الکترونیکی بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
2 + 8 =
*****