تحریم انرژی

تحریم روسیه؛ یا خودتحریمی اروپا؟

روسیه
13:55 - 1401/08/23

گرچه بسیاری از کارشناسان بر این باور بودند که تحریم‌ها موجب فشار شدید اقتصادی بر مسکو خواهد شد، اما گذشت زمان، نشان داد که تحریم‌های یادشده برای غرب نیز بازتاب‌های منفی داشته است.

هزینه تحریم روسیه؛ از جیب شهروندان اروپایی!

هزینه تحریم روسیه؛ از جیب شهروندان اروپایی!
17:49 - 1401/05/01

اکثر کشورهای اروپایی، مشتری نفت و گاز روسیه هستند و تحریم نفت و گاز روسیه تبعات سنگینی را برای اروپا به همراه داشته است. به عنوان نمونه، آلمان به عنوان یکی از قطب های صنعتی اروپا به دوران استفاده از زغال سنگ برگشته و فروش هیزم در این کشور افزایش نشان می دهد.