قرارداد كنسرسیوم خیانت به مردم

11:00 - 1399/11/13

-پــس از اینكــه محمدرضا پهلــوی با كمك انگلستان و امریكا توانست با یك كودتای نظامی بــار دیگر بر مســند قدرت قرار گیرد، سیاســت خارجی ایران با چرخش به ســمت غرب بیش از پیــش به امریكا و انگلیس نزدیك شــد و به طور كامل تحت تســلط امریكا قرار گرفت.

پهلوی

پــس از اینكــه محمدرضا پهلــوی با كمك انگلستان و امریكا توانست با یك كودتای نظامی بــار دیگر بر مســند قدرت قرار گیرد، سیاســت خارجی ایران با چرخش به ســمت غرب بیش از پیــش به امریكا و انگلیس نزدیك شــد و به طور كامل تحت تســلط امریكا قرار گرفت. از ســال 1333 نفتی كه به ظاهر ملی شــده بود با قرارداد كنسرســیوم عملا از اختیــار ایران خارج شــد. براساس این قرارداد تولید، استخراج و عرضه نفت ایران برای 25 سال در اختیار كنسرسیوم قرار گرفت ،كه به اعتراف علی امینی معنایی جز غارت منابع ملی نداشــت و به هیچوجه ایدهآل نبود.
خود انگلیسیها نیز اعتراف كردند كه كنسرسیوم حربهای برای غارت پنهانی نفت ایران بود. به گفته دنیس رایت - كاردار سفارت بریتانیا در ایران - براساس فرمول كنسرسیوم ایران ظاهرا حاكمیت بر نفــت را در اختیار داشــت درحالی كه كنتــرل واقعی در دست كنسرسیوم بود.« ایــن واقعیت تلخ كه كنسرســیوم از ســال 1333عملا كنترل نفت ایران را در اختیار داشــت تنها با وقوع انقالب اسالمی آشكار شد. با سقوط محمدرضا پهلوی فاجعهای كه كنسرسیوم بر سر ایران آورده بود كشــف شده و مشخص شد كه كنسرسیوم از سال 33 كنترل 90 درصد از تولیدات را در اختیار داشته و منافع سرشاری را با این طریق از چنگ ایران خارج كرده است.(1)

پی نوشت :
1.كاتوزیان، محمدعلی، اقتصاد سیاســی ایران، تهران: نشر مركز، ص 247.

پــس از اینكــه محمدرضا پهلــوی با كمك انگلستان و امریكا توانست با یك كودتای نظامی بــار دیگر بر مســند قدرت قرار گیرد، سیاســت خارجی ایران با چرخش به ســمت غرب بیش از پیــش به امریكا و انگلیس نزدیك شــد و به طور كامل تحت تســلط امریكا قرار گرفت. از ســال 1333 نفتی كه به ظاهر ملی شــده بود با قرارداد كنسرســیوم عملا از اختیــار ایران خارج شــد. براساس این قرارداد تولید، استخراج و عرضه نفت ایران برای 25 سال در اختیار كنسرسیوم قرار گرفت ،كه به اعتراف علی امینی معنایی جز غارت منابع ملی نداشــت و به هیچوجه ایدهآل نبود.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز:
  • آدرس صفحات وب و آدرس‌های پست الکترونیکی بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
1 + 0 =
*****