قیام نماز

احکام | اقسام قیام

نماز
10:04 - 1402/03/18

-  اقسام قیام  1. رُکن شامل: قیام هنگام تکبیرةالاحرام و قیام پیش از رکوع (متصل به رکوع)  2. غیررُکن شامل:  قیام هنگام قرائت و قیام بعد از رکوع

کدام قیام در نماز رکن محسوب میشود

کدام قیام در نماز رکن محسوب میشود
09:25 - 1401/10/01

قیام هنگام تکبیرة الاحرام و قیام قبل از رکوع از ارکان نماز محسوب می‌شوند

ترتیب قیام و نماز خواندن با عصا

ترتیب قیام و نماز خواندن با عصا
18:43 - 1395/07/12

- تا انسان می تواند ایستاده نماز بخواند نباید بنشیند؛

حکم قیام بعد از رکوع و ناتوانی یا ترس از ایستادن در نماز

حکم قیام بعد از رکوع و ناتوانی یا ترس از ایستادن در نماز
08:39 - 1395/07/11

- بعد از تمام شدن ذکر رکوع، نمازگزار باید راست بایستد و وقتی بدن آرام گرفت، به سجده رود...