تبلیغات رسانه ای

این نگرانی را جدی نگیریم

این نگرانی را جدی نگیریم
23:21 - 1400/06/27

- یکی از مهمترین ابزار غرب برای جلوگیری از پیشرفت هسته‌ای در کنار کارشکنی‌های مختلف، استفاده از ابزار فریب توسط رسانه‌هاست، در حالی که به نظر می‌رسد دولت جدید به خوبی درک کرده است که چندان نباید نگران بازی رسانه‌ای دشمن باشد و رویکرد فریبکارانه تبلیغاتی قطعاً تاثیر گذشته را نخواهد داشت.