آیا می توان سه وطن شرعی داشت

آیا می توان سه وطن شرعی داشت؟!

وطن
16:14 - 1401/03/13

طبق نظر آیت الله خامنه ای داشتن دو یا سه وطن بالفعل اشکال ندارد؛ به این صورت که در هر یک خانه و زندگی دارد و در طول سال چند ماه در آن مکانها زندگی می کند.