احکام

لزوم داشتن مرجع تقلید

تقلید
11:19 - 1403/03/23

- مکلف اگر در احکام دین مجتهد نباشد، باید از کسی که مجتهد است تقلید کند یا به احتیاط رفتار نماید.

معاملات طلای آب شده

23:40 - 1403/03/22

- اگر معاملات با قصد جدی و رعایت شرایط صحت معامله انجام می‌شود، اشکال ندارد.

 عدم اعتقاد به ولایت فقیه

تقلید
15:35 - 1403/03/22

- برای هیچ کسی جایز نیست که با متصدی امور ولایت به این بهانه که خودش شایسته تر است، مخالفت نماید و چنانچه عدم اعتقاد منجر به تخلف از این اوامر شود، جایز نیست.

تخیل شهوت همسر

استمنا
23:37 - 1403/03/17

- صرف تخیل همسر در صورتی که حرامی بر آن مترتّب نشود، اشکال ندارد.

 نگاه به خانه همسایه

نگاه
23:34 - 1403/03/17

- نگاه به خانه همسایه جایز نیست و حرام است.

 حکم ریش پروفسوری

تراشیدن ریش
23:28 - 1403/03/17

-  تراشیدن مقداری از ریش حکم تراشیدن تمام آن را دارد و احتیاط واجب جایز نیست.

 گفتن کار مکروه دیگران

غیبت
23:23 - 1403/03/17

- گفتن کار مکروه دیگران، اگر به قصد کوچک کردن آن شخص باشد یا موجب تحقیر او نزد شنوندگان شود، غیبت محسوب می‌شود.

حکم تحریک شهوت

جنابت
23:17 - 1403/03/17

- در هر صورت تحریک شهوت، جایز نیست (حرام است) ولو اینکه منی خارج نشود.

 هدیه گرفتن کارمند

رشوه
23:04 - 1403/03/17

- هدیه در محیط کار و از جانب ارباب رجوع، یکی از خطرناک‌ترین چیزها است و هر چه بیشتر از آن اجتناب کنید.

نفرین کردن دیگران

21:36 - 1403/03/17

-  به طور کلی نفرین کردن باید متناسب با ظلمی باشد که به مظلوم شده است.

هدیه گرفتن کارمند

رشوه
23:04 - 1403/03/14

- هدیه در محیط کار و از جانب ارباب رجوع، یکی از خطرناک‌ترین چیزها است و هر چه بیشتر از آن اجتناب کنید.

مالکیت هدایای تولد نوزاد

حقوق
11:58 - 1403/03/14

- هدایایی‌که با متولّد شدن نوزاد، اقوام و خویشاوندان، جهت تبریک می‌آورند، تابع نیت اهداکننده است؛ اگر به والدین فرزند هدیه بدهند، متعلّق به آنان است.

صفحه‌ها