اخلاق در نهج البلاغه

حکمت 243 نهج البلاغه

زیباترین حکمت نهج البلاغه 07:20 - 1401/01/06

 زیان پاسخهای زیاد

 امام علی علیه السلام فرمودند:

 حکمت 242 نهج البلاغه

زیباترین حکمت نهج البلاغه 07:20 - 1401/01/06

 حفظ حرمت بین خود و خدا

 امام علی علیه السلام فرمودند:

 حکمت 241 نهج البلاغه

زیباترین حکمت نهج البلاغه 07:20 - 1401/01/06

 انتقام سخت خدا از ظالمان

 امام علی علیه السلام فرمودند:

حکمت 240 نهج البلاغه

زیباترین حکمت نهج البلاغه 10:41 - 1401/01/04

 نتیجه مال غصبى

 امام علی علیه السلام فرمودند:

حکمت 238 نهج البلاغه

زیباترین حکمت نهج البلاغه 10:41 - 1401/01/04

 زیان سستى 

 امام علی علیه السلام فرمودند:

 حکمت 237 نهج البلاغه

زیباترین حکمت نهج البلاغه 10:41 - 1401/01/04

 عبادت بردگان و آزادگان

 امام علی علیه السلام فرمودند:

حکمت 236 نهج البلاغه

زیباترین حکمت نهج البلاغه 10:41 - 1401/01/04

 بی‌اعتنایی به دنیا

 امام علی علیه السلام فرمودند:

حکمت 235 نهج البلاغه

زیباترین حکمت نهج البلاغه 10:41 - 1401/01/04

 نشانه عاقل

 امام علی علیه السلام فرمودند:

 حکمت 234 نهج البلاغه

زیباترین حکمت نهج البلاغه 11:43 - 1401/01/03

 صفات خوب برای زنان

 امام علی علیه السلام فرمودند:

 حکمت 233 نهج البلاغه

زیباترین حکمت نهج البلاغه 10:16 - 1401/01/03

 آغازگر جنگ نباش

 امام علی علیه السلام فرمودند:

 حکمت 232 نهج البلاغه

زیباترین حکمت نهج البلاغه 10:16 - 1401/01/03

 پاداش فراوان خدا به نیکی بندگان

 امام علی علیه السلام فرمودند:

حکمت 231 نهج البلاغه

زیباترین حکمت نهج البلاغه 10:16 - 1401/01/03

 تفاوت عدل و احسان

 امام علی علیه السلام فرمودند:

صفحه‌ها