تکنیک های عملیات روانی

عملیات روانی اپوزیسیون با سبک زندگی اسلامی

انقلاب اسلامی
09:55 - 1401/11/13

جبهه عملیات‌روانی دشمن همواره تلاش داشته است با تکنیک‌هایی همچون، ناامید‌سازی، سیاه‌نمایی، ایجاد اختلاف و تفرقه، نظام اسلامی را در معرض تخریب قرار دهند.

موشن‌گرافی | تصویری که رسانه در ذهن می‌سازد

موشن‌گرافی | تصویری که رسانه در ذهن می‌سازد
08:42 - 1401/08/26

مجموعه تکنیک‌های عملیات روانی در رسانه | بخش هفتم: تصویرسازی ..

موشن‌گرافی | رسانه چگونه برچسب‌زنی می‌کند؟

موشن‌گرافی | رسانه چگونه برچسب‌زنی می‌کند؟
08:34 - 1401/08/26

مجموعه تکنیک‌های عملیات روانی در رسانه | بخش هشتم: برچسب‌زنی ..

موشن‌گرافی | شگرد رسانه در تحقیر و تمسخر

موشن‌گرافی | شگرد رسانه در تحقیر و تمسخر
09:06 - 1401/08/25

مجموعه تکنیک‌های عملیات روانی در رسانه | بخش هشتم: تحقیر و تمسخر ..

موشن‌گرافی | شگرد رسانه در بزرگ‌نمایی

موشن‌گرافی | شگرد رسانه در بزرگ‌نمایی
09:04 - 1401/08/25

مجموعه تکنیک‌های عملیات روانی در رسانه | بخش هفتم: بزرگنمایی ..

موشن‌گرافی | وقتی رسانه، حقیقت را پاره می‌کند!

موشن‌گرافی | وقتی رسانه، حقیقت را پاره می‌کند!
09:00 - 1401/08/25

مجموعه تکنیک‌های عملیات روانی در رسانه | بخش ششم: پاره‌حقیقت‌گویی ..

موشن‌گرافی | شگرد رسانه در تکرار مفاهیم

موشن‌گرافی | شگرد رسانه در تکرار مفاهیم
13:39 - 1401/08/16

مجموعه تکنیک‌های عملیات روانی در رسانه | بخش دوم: تکرار

موشن‌گرافی | شگرد رسانه و همرنگی با جماعت

موشن‌گرافی | شگرد رسانه و همرنگی با جماعت
13:27 - 1401/08/16

مجموعه تکنیک‌های عملیات روانی در رسانه | بخش دوم: ویروس همرنگی باجماعت

موشن‌گرافی | جادوگری رسانه در منفورسازی

موشن‌گرافی | جادوگری رسانه در منفورسازی
13:23 - 1401/08/16

مجموعه تکنیک‌های عملیات روانی در رسانه | بخش دوم: منفورسازی

موشن‌گرافی | رسانه و ویروس شایعه

موشن‌گرافی | رسانه و ویروس شایعه
13:04 - 1401/08/16

مجموعه تکنیک‌های عملیات روانی در رسانه | بخش دوم: ویروس شایعه

موشن‌گرافی | لشکرکشی با سلاح رسانه

موشن‌گرافی | لشکرکشی با سلاح رسانه
13:02 - 1401/08/16

مجموعه تکنیک‌های عملیات روانی در رسانه | بخش اول: مفهوم عملیات روانی