نام فلز در قرآن

سوره ای که نام یک فلز است

سوره حدید
01:30 - 1391/11/21

پاسخ، سوره پنجاه و هفتم قرآن يعنى سوره حديد است.