احکام عبادات

بی حرکت بودن مکان نمازگزار

نماز
20:22 - 1401/02/28

- مکان نمازگزار باید بی حرکت باشد؛ یعنی طوری باشد که شخص نمازگزار بتواند با آرامش بدن و بدون تکان خوردن نماز بخواند.

خشک بودن اعضای وضو

وضو
20:14 - 1401/02/28

- در بین اعضاء وضو تنها جاى مسح بايد خشك باشد و خشک بودن بقیه اعضاء لازم نیست.

فهماندن مطلبی به دیگران هنگام نماز

نماز
23:26 - 1401/02/26

-  اگر كلمه‌ای را با قصد ذكر بگويد و موقع گفتن آن، صدا را بلند كند تا مطلبی را به ديگری بفهماند، اشكال ندارد.

غسل با وجود موی مصنوعی

غسل
21:34 - 1401/02/25

 اگر موی مصنوعی به صورت کلاه گیس باشد، باید برای غسل و وضو برداشته شود.

مکروهات برای فردی که جنابت دارد

غسل
20:06 - 1401/02/25

- نه چيز بر جنب مكروه است: اول و دوم: خوردن و آشاميدن....

وضو گرفتن بعد از غسل جنابت

وضو
19:47 - 1401/02/25

- کسی که غسل جنابت کرده، نباید برای نماز وضو بگیرد.

فراموشی در پرداخت زکات فطره

روزه
21:09 - 1401/02/20

- اگر زکات فطره را جدا نکرده اید، بنا بر احتیاط واجب باید بدون نیت ادا و قضا جدا کرده و با قصد قربت بپردازید.

تبدیل پول فطریه به کالا

زکات، فطریه
23:11 - 1401/02/19

تبدیل پول فطریه به کالا جایز نیست.

مصرف کفاره در غیر مورد آن

روزه
23:46 - 1401/02/18

- مصرف کفاره در مخارج مسجد جایز نیست و باید صرف فقرا شود.

خمس کسر حقوق، بابت ضمانت

خمس
20:10 - 1401/02/18

 چنانچه ضامن همکاری شده باشیم و بابت اقساط وی از حقوق ما کسر شده باشد و این مبالغ کسر شده بعد از سال خمسی به ما عودت گردد، به نظر رهبری به محض دریافت خمس دارد.

پرداخت فطریه پس از عید فطر

15:49 - 1401/02/11

- می توان زکات فطره را روز عید فطر جدا کرد و چند روز بعد از عید فطر به فقرا داد ولی در رساندن به فقیر نباید سهل انگاری کرد.

زمان پرداخت کفاره ی روزه

روزه
15:50 - 1401/02/10

- کفاره تأخیر و کفاره بیماری که تا ماه رمضان بعد نتواند قضای روزه را بگیرد، پس از رسیدن ماه رمضان بعد پرداخت می شود.

صفحه‌ها