سرود امام زمان

متن سرود فرمانده مهدی

متن سرود فرمانده مهدی
07:38 - 1402/11/30

متن کامل سرود فرمانده مهدی با صدای ابوذر روحی و گروه سرود مرد میدان

سرود نیمه شعبان نجم الثاقب

سرود نیمه شعبان نجم الثاقب
10:53 - 1402/11/28

سرود امام زمان - نجم الثاقب

متن سرود آقا اجازه

متن سرود آقا اجازه
12:46 - 1402/07/08

متن سرود آقا اجازه ویژه روز اول مدرسه

متن سرود بیعت

متن سرود بیعت
13:54 - 1401/12/15

سرود بیعت میکنم همین ساعت همین لحظه

سرود بیعت میکنم همین ساعت همین لحظه

سرود بیعت میکنم همین ساعت همین لحظه
13:48 - 1401/12/15

متن سرود بیعت میکنم -

سرود امام زمان برای مدارس صوتی

سرود امام زمان برای مدارس صوتی
12:38 - 1401/12/10

سرود امام زمان برای مدارس