متخصص

براساس آموزه‌های دینی آیا تخصص مقدم بر تعهد و تقوا است؟

براساس آموزه‌های دینی آیا تخصص مقدم بر تعهد و تقوا است؟
10:57 - 1400/09/04

افراد متعهد هیچ‌گاه مسئولیتی را که در آن تخصص ندارد نمی‌پذیرد، و این لازمه تعهد و تقوا است و آنانی که ظاهری متعهد نشان داده و کاری که توانایی انجام آن‌را ندارند می‌پذیرند، در واقع متعهد نبوده، بلکه متعهدنما هستند.

تخصص گرایی

تخصص گرایی 12:14 - 1400/05/12

امام علی عليه السلام فرمود:

تخصص مکانیک امری لازم در تعمیر خوردو

تعمیر خودرو
13:30 - 1397/06/01

- تخصص در تعمیر خودرو یک امرلازم محسوب می شود که در صورت عدم تخصص هم خرابی ماشین موجب ضمان مکانیک شده و هم با جان مردم در ارتباط می باشد که موجب به خطر افتادن جان انسانها می‌شود.