نظم نوین جهانی

حرکت در نظم نوین جهانی

07:50 - 1401/02/29

اگر فرض کنیم که این حدس ما حدس درستی باشد و دنیا در آستانه‌ی یک نظم جدید باشد، آن وقت همه‌ی کشورها از جمله کشور ایران اسلامیِ ما وظیفه دارد جوری در این نظم جدید حضور پیدا کند.

چالش هژمونی آمریکا حاصل نظم جدید جهانی

پایان هژمونی نظام سلطه
07:55 - 1401/02/24

شرایط کنونی نظام بین‌الملل، عمیقاً به مرحله بلوغ برخی قدرت‌های بزرگ و ورود آنها به تعارض با قدرت هژمون شباهت دارد، تا جایی‌که اساساً انتساب «هژمون» به آمریکا را دچار چالش کرده است.