داروی جنسی

مصرف زیاد داروی جنسی؛ علت مرگ محمدرضا پهلوی

فاسد
23:05 - 1397/11/02

- اگر شاه فقط بخشی از توجه به مسائل جنسی را در امور و مشکلات کشور، صرف می‌کرد، وضعیت مملکت به آن صورت درنمی‌آمد.