دنیای بعد از مرگ

انسان پس از مرگ

انسان پس از مرگ
08:16 - 1401/03/07

روح انسان پس از مرگ هوشیار است و بر حوادث درک دارد؛ مرسوم است که آدمی تا زمانی که زنده است خواب و پس از مرگ بیدار و هوشیار می‌شود؛ برخی از واقعیت‌ها در زمان حیات بر انسان پوشیده است و لحظه مرگ آشکار می‌شود. در لحظه مرگ رابطه انسان با اطرافیان و اطرافیانش با او قطع می‌شود و نمی‌تواند حالات و مواردی را که می‌بیند، برای اطرافیانش توضیح دهد.

دیدن امام علی هنگام مرگ

استاد محمدی شاهرودی
12:47 - 1400/07/12

چه کسانی می توانند در  معصومین را ببینند؟