دوستی دوطرفه با خدا

دوستی، دوطرفش خوبه!!!

23:02 - 1400/04/14

-بگو: اگر خدا را دوست دارید، پس مرا پیروی کنید تا خدا هم شما را دوست بدارد