ناصر الدین شاه قاجار

عوامل شکست و فروپاشی نهضت مشروطه

عوامل شکست و فروپاشی نهضت مشروطه
13:06 - 1400/05/10

-آنچه که باعث پیشرفت همه جانبه یک ملت می‌شود توجه به داشته‌ها و ظرفیت‌های درونی خود است و نقطه مقابل آن، آنچه که موجب وابستگی و ذلت و عقب‌ماندگی کشورها می‌شود نگاه به بیرون از مرزهای جغرافیایی خود است. دنیای استبداد و استعمار از استقلال همه جانبه ملت ایران ناراحت است و نمی‌تواند این بالندگی و پیشرفت و شکوفایی را از این ملت بزرگ ببیند.

معاهده‌ی پاریس

جدایی افغانستان از ایران 23:38 - 1397/12/10

ناصرالدین شاه قاجار در 1235ش معاهده‌ی ننگینی را پذیرفت که بر طبق آن افغانستان

پیمان آخال

جدایی ترکمنستان از ایران 11:22 - 1397/12/07

ناصر الدین شاه قاجار در سال 1260 ش قراردادی را امضاء کرد که به موجب آن، بخش‌ها