احکام شرعی

احکام | نفقه فرزندان

نفقه
08:38 - 1401/10/04

اگر پدر و پدربزرگ توانایی مالی نداشته باشند، پرداخت نفقه بر مادر واجب می‌گردد.

احکام | حق فَسخ معامله

معاملات
08:34 - 1401/10/04

-

احکام | غُسل جِنابت

غسل
08:25 - 1401/10/04

غسل جنابت به خودی خود پس از جنابت، مستحب است و برای خواندن نماز واجب و برخی از اعمال (مانند روزه) واجب می‌شود. لذا واجب فوری نیست.

احکام | غُسل با بدن خیس

غسل
07:56 - 1401/10/04

خیس بودن بدن قبل از غسل اشکالی ندارد و غسل صحیح است.

احکام | روی گردانی از قبله

قبله
16:01 - 1401/10/03

اگر عمداً صورت یا بدن خود را از قبله برگرداند، به طوری که بتواند سمت راست و چپ خود را به آسانی ببیند، نمازش باطل است.

احکام | نیت چند غُسل با هم

غسل
15:53 - 1401/10/03

کسی که چند غسل بر او واجب است، اگر در بین آنها غسل جنابت باشد و به قصد آن، غسل کند، غسل‌های دیگر ساقط می‌شود.

احکام | غُسل اِرتماسی

غسل
15:45 - 1401/10/03

درغسل ارتماسی باید تمام بدن را یکباره در آب فرو ببرد؛ به طوری که آب به همه جا برسد.

احکام | وضو گرفتن برای نماز

وضو
08:26 - 1401/09/26

از مواردی که وضو گرفتن برای آن واجب است، نمازهای واجب (غیر از نماز میّت) می‌باشد.

احکام | خمس پولِ پیش پرداخت

خمس
08:14 - 1401/09/26

اگر مستأجر توان پرداخت اجاره کامل را ندارد یا مُوجر نمی‌پذیرد، خمس تعلق نمی‌گیرد.

احکام | تماس بدن با نام خدا

وضو
08:09 - 1401/09/22

تماس بدن به اسم ذات (مانند الله) و اسم صفاتِ مخصوص خدا (مانند رزّاق و خالِق) بدون وضو، حرام است.

احکام | وصیت به تقسیم نشدن ارث

وصیت
08:07 - 1401/09/22

وصیت به تقسیم نشدن ارث تا زمان زنده بودن یکی از وارثان معین، اگر مورد قبول همه وارثان در زمان حیات یا پس از فوت وصی باشد، نافذ است.

احکام | وضوی فرد وسواس

وضو
08:04 - 1401/09/22

بر فرد وسواسی که حساسیت شدیدی در مورد اعمال دینی دارد، واجب است مانند افراد معمولی و متعارف رفتار کند و نباید به شک خود اعتنا نماید.

صفحه‌ها