آغاز فعالیت پاسخگویی

10:45 - 1397/11/18

بسم الله الرحمان الرحیم

بنابر ماموریتی که از طرف مسئولین سایت بر دوش بنده گذاشته شده سعی میکنم تا حدتوان به برخی از سوالات شما عزیزان پاسخگویی داشته باشم.

آدرس انجمن گفتگوی سایت: https://www.btid.org/fa/forums
محل ارسال سوالات: https://www.btid.org/fa/node/add/forum

http://btid.org/node/140689