نوع لباس پوشیدن

دوست دارم هرطور میخوام لباس بپوشم

دوست دارم هرطور میخوام لباس بپوشم
11:37 - 1400/09/04

دوست دارم هر طور که دلم می خواهد لباس بپوشم

از بزرگ ترین عوامل انحراف جامعه

آفات مدگرایی
12:52 - 1396/05/14

-مدّ گرایی از جمله امور پست دنیوی است که انسان ها را از اهداف متعالی باز می دارد و دشمن هم از این ابزار علیه مسلمانان به خوبی استفاده کرده است.