امیدآفرینی

رابطه فاجعه‌انگاری و تضعیف امید در زندگی

فاجعه انگاری
18:54 - 1401/12/02

افرادی که در زندگی فردی و اجتماعی خود به ویروس بزرگنمایی و فاجعه‌انگاری مبتلا هستند، در مواجهه با برخی از رویدادهای زندگی در معرض ناامیدی قرار می‌گیرند.

همیشه نیمه خالی لیوان را نبین

18:51 - 1401/12/02

برای نجات از ناامیدی باید بکوشیم روح بدبینی یا منفی‌نگری را از زندگی حذف کنیم.

امیدواری بدون عمل!

11:37 - 1401/12/02

هرچند ناامیدی گناهی بزرگ است، ولی امید کاذب و بدون عمل هم مانع رشد انسان می‌شود.

امید، مولّد زندگی نو

11:30 - 1401/12/02

در نگاه صاحب نظران فلسفی، امید شاخصه بسیار مهمی برای سیر تکاملی انسان جهت رسیدن به هدف‌های والاست.

سه ضلع طلایی امید به تعالی

امید
10:00 - 1401/12/02

سه ضلع مثلث امید که پیکانش جهت تعالی و بالندگی را نشان می‌دهد عبارت است از: شناخت، گرایش و عمل. با نبود هر کدام، مثلث امیدی تشکیل نخواهد شد.

پنج سوژه امیدآفرین در زندگی

امید
18:08 - 1401/12/01

از جمله فرصت‌های امیدآفرین در زندگی، نعمت سلامتی، امنیت، توانگری، قناعت و همدم سازگار است.

جایگاه امید در منابع اسلامی

17:51 - 1401/12/01

در منابع اسلامی، از امید به عنوان مشوق و ترغیب‌کننده انسان‌ها برای انجام کارهای شایسته بهره فراوانی برده می‌شود.

ماهیت و دستاوردِ امید و امیدواری

17:49 - 1401/12/01

امید و امیدواری، عنصر اصلی برانگیزاننده انسان به کار و فعالیـت اسـت. رهیافت امید و امیدآفرینی، شکوفایی و پیشرفت فردی و اجتماعی است.

سپیدی امید

17:37 - 1401/12/01

امیدواری و اميدوار‌‌ بودن، هنری است كه بايد نسل جوان آن را فراگيرد.

مهدی‌باوری، مایه امیدآفرینی

17:02 - 1401/12/01

امیدآفرینی، مهم‌ترین عنصر محرک جامعه به سوی سعادت و پیشرفت است و تبیین اندیشه مهدی‌باوری و امید به ظهور موعود، راهی برای افزایش امیدآفرینی در جامعه به‌ویژه میان نسل جوان می‌باشد.

امید واقعی و امید کاذب

16:47 - 1401/12/01

امید، سرمایه اصلی زندگی انسان است؛ ولی هم ناامیدی آسیب زاست و هم امیدهای کاذب و واهی.

در ناامیدی بسی امید است

16:45 - 1401/12/01

برخی اوقات شرایط زمانه موجب استیصال و ناامیدی انسان می‌شود. در چنین شرایطی فرهنگ اسلامی به امیدواری نسبت به رحمت الهی توصیه می‌کند.

صفحه‌ها